Kujawy i Pomorze - poznaj region z przewodnikiem - logo mobilne

Zasady uczestnictwa

 

Zasady uczestnictwa w akcji

„ESKAPADA. POZNAJ SWÓJ REGION Z PRZEWODNIKIEM”

 

organizowanej w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Celem akcji jest propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym, wiedzy o atrakcjach regionu oraz wszelkiego rodzaju usług przewodnickich.
 2. Koordynatorem akcji jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Koordynator gromadzi i udostępnia na stronie www.eskapada-z-przewodnikiem.pl  oferty zwiedzania różnych miejsc na terenie województwa.
 3. Organizatorami akcji są organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki organizacyjne, uczelnie, przedsiębiorcy branży turystycznej, którzy przygotowali oferty zwiedzania (wydarzenia) i zgłosili je Koordynatorowi do udostępnienia na wyżej wymienionej stronie www. Nazwa Organizatora jest publikowana w opisie każdego wydarzenia.
 4. Akcja odbywa się w dniach 23-24 kwietnia 2022 r. i wyłącznie w tych dniach i podanych przez Organizatorów godzinach dostępne są aktualne oferty zwiedzania i wydarzenia publikowane na wyżej wymienionej stronie www.
 5. Uczestnikami akcji mogą być mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego oraz turyści spoza województwa, którzy uczestniczą w wybranych przez siebie formach zwiedzania (wydarzeniach).

 

§ 2. Warunki i zasady uczestnictwa

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest dokonanie rejestracji na wydarzenie poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.eskapada-z-przewodnikiem.pl
 2. Rejestracja na poszczególne wydarzenia rozpoczyna się 8 kwietnia 2022 r. o godzinie 9:00 i trwa do momentu wyczerpania liczby dostępnych miejsc lub do 22 kwietnia 2022 r. do godziny 21:00.
 3. Liczba miejsc na poszczególne wydarzenia jest ograniczona. Liczba dostępnych miejsc publikowana jest w opisie wydarzenia.
 4. Warunkiem odbycia się wybranych wydarzeń jest zadeklarowana przez Organizatora minimalna liczba uczestników, którą podano w opisie wydarzenia. W przypadku braku minimalnej liczby zapisanych uczestników wydarzenie nie odbędzie się. Uczestnicy zostaną o tym fakcie poinformowani najpóźniej 22 kwietnia br. do godz. 15.00 poprzez wiadomość e-mail przesłaną na podany podczas rejestracji przez uczestnika adres.
 5. Uczestnictwo w wydarzeniach jest bezpłatne lub za symboliczną „złotówkę” (dojazd na wydarzenia we własnym zakresie).
 6. Uczestnik może zarejestrować/zapisać się na dowolną liczbę wydarzeń. Nie będzie możliwa jednak rejestracja na wydarzenia odbywające się w tym samym czasie.
 7. Uczestnik, dokonując rejestracji na dane wydarzenie podaje następujące dane: imię i nazwisko, e-mail, wiek, miejsce zamieszkania. Podanie wymienionych danych jest warunkiem koniecznym umożliwiającym rejestrację i uczestnictwo w wydarzeniu.
 8. Po dokonaniu rejestracji Uczestnik otrzyma wiadomość na podanego
  e-maila z potwierdzeniem rejestracji oraz automatycznie pojawi się na liście uczestników, publikowanej pod wydarzeniem.
 9. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w wydarzeniach wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
 10. Uczestnik może zarejestrować osoby niepełnoletnie, nad którymi sprawuje opiekę prawną (dzieci) posługując się tym samym adresem e-mail. W tym celu dla każdej z osób  należy wprowadzić wymagane w rejestracji dane, tj. imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania.
 11. Pod każdym wydarzeniem, w serwisie www publikowana jest lista uczestników (imię i nazwisko) oraz ilość wolnych miejsc.
 12. Uczestnik będzie mógł zrezygnować z udziału w wydarzeniu klikając
  w link zamieszczony pod listą uczestników wydarzenia. Dane Uczestnika zostaną usunięte z listy uczestników wydarzenia.
 13. Uczestnik wydarzenia może otrzymać za pośrednictwem Organizatorów materiały promocyjne przygotowane przez Koordynatora akcji.
 14. Uczestnik bierze udział w akcji na własną odpowiedzialność. Koordynator i Organizator wydarzenia nie zapewniają ubezpieczenia oraz nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody, które wynikły w czasie zwiedzania, zarówno wobec Uczestników jak i osób trzecich.
 15. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać aktualnych obostrzeń, związanych
  z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, obowiązujących w czasie akcji wytycznych, dotyczących zwiedzania oraz dodatkowych regulaminów Organizatora, stanowiących załącznik do opisu wydarzenia na stronie www.eskapada-z-przewodnikiem.pl
 16. Koordynator i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas zwiedzania. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie bądź osoby małoletnie będące pod jego opieką.
 17. W trakcie trwania wydarzenia Uczestnicy są zobowiązani do podporządkowania się poleceniom przedstawiciela Organizatora – przewodnika.
 18. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w mediach oraz do celów promocyjnych realizowanych przez Koordynatora i Organizatora.
 19. W sprawach dotyczących działania formularza zgłoszeniowego należy kontaktować się z biurem ds. Rozwoju Turystyki, Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu; w sprawach merytorycznych – z osobą wyznaczoną przez Organizatora.
 20. Dokonanie rejestracji na wydarzenie jest równoznaczne z zapoznaniem się
  i akceptacją niniejszych zasad.
 21. Ostateczna interpretacja zasad uczestnictwa należy do Koordynatora. W sprawach spornych decyzja Koordynatora jest decyzją ostateczną.
 22. Nieznajomość zasad nie zwalnia Uczestnika od ich przestrzegania.

 

 

§ 3. Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Koordynator akcji:

Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa

Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

NIP: 956-19-45-671, REGON: 871121290

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowany przez:

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotra Całbeckiego.

 1. Koordynator działa przez przedstawicieli administratora danych osobowych, zgodnie ze strukturą organizacyjną, tj. Wydział Turystyki w Departamencie Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych – iod@kujawsko-pomorskie.pl.
 3. Dane osobowe o których mowa w § 2 ust. 7 i 10  będą przetwarzane  przez Koordynatora, w celu organizacji akcji, do celów procesu rejestracji na wydarzenia oraz celów promocyjnych tj. wykorzystania do przesyłania drogą e-mailową oraz poprzez portal Facebook.com informacji o innych wydarzeniach i akcjach promocyjnych organizowanych przez Koordynatora.
 4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie odrębnych zgód Uczestników.
 5. Dane osobowe Uczestnika będą lub mogą być przekazywane wyłącznie do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, porozumienia o współadministrowaniu lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Podawane dane będą przechowywane w siedzibie Koordynatora oraz w wersji elektronicznej na serwerze zatrudnionego do tego celu Wykonawcy (w zakresie umowy) przez okres ustalony na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
 7. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, a także do ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia tych danych.
 8. Uczestnik posiada prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Uczestnik posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda była konieczna do rozpoczęcia czynności przetwarzania, jednakże po zawarciu umowy dane osobowe zostaną usunięte z uwzględnieniem upływu okresu, o którym mowa w § 3 ust. 7.
 10.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne – w przypadku ich niepodania zobowiązanie Administratora danych wobec Uczestnika nie zostanie zrealizowane.
 11. Dane osobowe Uczestnika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 12. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.